CodeFun Go

变量

var 语句用于声明一个或多个变量,多个变量用逗号分隔,变量的类型在最后。如下面的结构所示

var 名称 类型

var 名称1, 名称2 ... 类型

你还可以一次性声明多个不同类型的变量。

var (
    a int
    b string
    c float32
)

变量可以声明在包和函数内,它们之间的作用域是不同的。

package main

import "fmt"

var a, b, c int

func main() {
	var d string
    var e, f bool
	fmt.Println(a, b, c, d, e, f)
}
0 0 0  false false