CodeFun Go

变量初始化

变量在声明时可以指定一个初始值。

使用赋值运算符(=)给变量赋值,多个值使用逗号分隔并和变量一一对应,格式如下:

一次仅声明并初始化一个变量

var 名称 类型 = 值

一次声明并初始化多个相同类型的变量

var 名称1, 名称2 ... 类型 = 值1, 值2 ...

一次性声明不同类型的变量并初始化,示例如下:

var (
    a int = 1
    b string = "1"
    c bool = true
)
package main

import "fmt"

var a, b, c int = 1, 2, 3

func main() {
	var d string = "string"
	var e, f bool = true, false

	fmt.Println(a, b, c, d, e, f)
}
1 2 3 string true false