CodeFun Go

算术运算

常见可用于整数和浮点数的二元运算符有 +-*/

/ 对于整数运算而言,结果依旧为整数,例如:

9 / 4 = 2

取余运算符(%)只能作用于整数。

9 % 4

运算符具有运算优先级。先计算 +- 后计算 *%/

如果存在括号,则优先计算括号内的运算。

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println(1 + 1 - 1.1)

    fmt.Println(3 * 2)

    fmt.Println(9/4)

    fmt.Println(9%4)

    fmt.Println(1 - (1 + 2) * 3)
}
0.9
6
2
1
-8